@સતર્ક રહો!!

સતર્ક રહો!!

@satark_raho

તમારા સેવા માં હાઝિર!!!

|
208

Post

|

311

Followers

તમારા સેવા માં હાઝિર!!!
24-Dec-2018
#ફ્લોસિંગબેલ l #Sensex 271 Point પડીને 35,470 ઉપર બંદ , #Nifty 90 Point પડીને 10,663 ઉપર બંદ Read More...
Comment
Share
36
Like
Report
તમારા સેવા માં હાઝિર!!!
21-Dec-2018
#ફ્લોસિંગબેલ l #Sensex 689 Point પડીને 36,742 ઉપર બંદ , #Nifty 197 Point પડીને 10,754 ઉપર બંદ Read More...
Comment
Share
38
Like
Report
તમારા સેવા માં હાઝિર!!!
20-Dec-2018
#ફ્લોસિંગબેલ l #Sensex 52 Point પડીને 36,431 ઉપર બંદ , #Nifty 15 Point પડીને 10,951 ઉપર બંદ Read More...
Comment
Share
37
Like
Report
તમારા સેવા માં હાઝિર!!!
18-Dec-2018
#ફ્લોસિંગબેલ l #Sensex 77 Point વધીને 36,347 ઉપર બંદ , #Nifty 20 Point વધીને 10,908 ઉપર બંદ Read More...
Comment
Share
38
Like
Report
તમારા સેવા માં હાઝિર!!!
17-Dec-2018
#ફ્લોસિંગબેલ l #Sensex 307 Point વધીને 36,270 ઉપર બંદ , #Nifty 82 Point વધીને 10,888 ઉપર બંદ Read More...
Comment
Share
41
Like
Report
તમારા સેવા માં હાઝિર!!!
13-Dec-2018
#ફ્લોસિંગબેલ l #Sensex 150 Point વધીને 35,929 ઉપર બંદ , #Nifty 54 Point વધીને 10,791 ઉપર બંદ Read More...
Comment
1
Share
41
Like
Report
તમારા સેવા માં હાઝિર!!!
12-Dec-2018
રોકાણના નિયમો Read More...
Comment
8
Share
49
Like
Report
તમારા સેવા માં હાઝિર!!!
12-Dec-2018
#ફ્લોસિંગબેલ l #Sensex 713 Point પડીને 34,959 ઉપર બંદ , #Nifty 205 Point પડીને 10,488 ઉપર બંદ Read More...
Comment
2
Share
39
Like
Report
તમારા સેવા માં હાઝિર!!!
11-Dec-2018
#ફ્લોસિંગબેલ l #Sensex 190 Point વધીને 35,150 ઉપર બંદ , #Nifty 60 Point વધીને 10,549 ઉપર બંદ Read More...
Comment
1
Share
37
Like
Report
તમારા સેવા માં હાઝિર!!!
10-Dec-2018
જલ્દી રિટાયર થવાના માર્ગો!! Read More...
1
Comment
29
Share
59
Like
Report

05-Jan-2019
Nice Read More...