@મુકેશભાઈ સરડવા

મુકેશભાઈ સરડવા

@iysewo97

Wealthtrust છે મારી પૈસા ની દુનિયા !!!

|
4

Post

|

70

Followers

Wealthtrust છે મારી પૈસા ની દુનિયા !!!
05-Apr-2019
$SBI Bluechip Dir Div-Payout aa fund 500 rs ni sip chalu chhe to ama +500 karva hoy to thay ? kevi rite Read More...
1
Comment
Share
Like
Report

05-Apr-2019
navi sip chalu karavi sakay alag thi bija 500rs ni.. Read More...
Wealthtrust છે મારી પૈસા ની દુનિયા !!!
26-Nov-2018
આજે અપડેટ કેમ નથી થતું Read More...
2
Comment
Share
18
Like
Report

Wealthtrust છે મારી પૈસા ની દુનિયા !!!
22-Nov-2018
$ICICI Prudential Value Discovery Fund - Direct Plan - Growth આ ફંડ 1000 રૂ.ની sip કરવુ હોય તો કેટલા સમય માટે કરાય? Read More...
1
Comment
Share
29
Like
Report

pls.ans sir Read More...
Wealthtrust છે મારી પૈસા ની દુનિયા !!!
16-Nov-2018
Comment
Share
31
Like
Report